۶ شهریور ۱۳۹۴

تغذ یه

تغذ یه

تغذیه :

بحث تغذیه در هفته اول دوره پرورش بسیار حائز اهمیت است . رعایت نکات تغذیه ای از نظر کیفیت و کمیت دان ، تاثیر بسزایی در کل دوره خواهد داشت . جیره های مورد استفاده باید علاوه بر تامین میزان مناسب انرژی و پروتئین ، حاوی سطوح مناسب اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و مواد معدنی باشد . در بحث تغذیه ، باید به کمیت و تعیین سرانه دان توجه ویژه ای شود . در این مورد می توان پس از تخلیه جوجه در سالن ، بلافاصله ۶ گرم دان به ازای هر پرنده در اختیار گله قرار داد و هر ۳-۴ ساعت ، ۲-۱ گرم دان به ازای هر پرنده روی سطح بستر پاشید . در روز دوم ۱۲-۱۱ گرم دان در اختیار پرنده قرار می گیرد . در پایان هر روز ، قبل از خاموشی ، وزن کشی انجام می شود و با توجه به وزن گله سرانه روز بعد مشخص می گردد و باید سعی شود تا در پایان هفته به وزن استاندارد برسیم . یکی از نکان مهم و قابل توجه در کنار تامین مقدار کافی دان با فرمول مناسب ، تامین مواد مغذی مورد نیاز پرنده در پایان هفته اول می باشد . مجموع مواد مغذی دریافتی پرنده در طی یک مدت مشخص را تغذیه تجمعی می گویند . بر اساس استاندارد پرنده می بایست مقدار مشخصی از تمام مواد مغذی را در پایان هفته اول دریافت کند که لازم است این مورد نیز در کنار وزن مورد نظر ، مورد توجه قرار گیرد .

پاک دانه تولید کننده انواع کنسانتره ودان هفته اول
۰۹۱۲۱۵۵۱۷۶۳
۰۲۱۶۶۹۱۱۲۶۹