۱۴ شهریور ۱۳۹۴

عملیات ضروری بعد از ورود جوجه ها:

عملیات ضروری بعد از ورود جوجه ها:

عملیات ضروری بعد از ورود جوجه ها:

۱- جوجه ها از انتهای سالن و در کنار آبخوریها و دانخوریها و بدور از خشونت پخش شوند.
۲- کارتن های حمل جوجه باید جمع آوری و در محلی دور سوزانده شوند.
۳- درجه حرارت سالن با رفتار جوجه ها کنترل شود.
۴- برای جوجه های ضعیف به جهت یافتن دان و آب کمک شود.
۵- بلافاصله آشیانه جهت استراحت جوجه ها ترک شود.

کنترل درجه حرارت سالن با رفتار جوجه ها:
۱- اگر جوجه ها در هم رفته و یکجا جمع شوند، درجه حرارت سالن پائین است.
۲- اگر جوجه ها با بالهای افتاده، نفس زنان و با دهان باز بصورت ردیفی به دنبال هم در کناره ها و دیواره آشیانه قرار گرفته باشند، درجه حرارت سالن بالا است.
۳- اگر جوجه ها با نشاط و شادابی مشغول دان خوردن بوده و بطور یکنواخت در سطح آشیانه پخش باشند، درجه حرارت سالن مناسب است.

تامین آب:
در نظر گرفتن فضای کافی برای جوجه ها به جهت نوشیدن آب از ضروریات مدیریت مرغداری است. توصیه میشود از آبخوریهای کوچکتر و به تعداد بیشتر برای روزهای اول جوجه ها استفاده شود.
قبل از ورود جوجه ها آبخوریها با آب تازه باید پر شوند و در اختیار آنها قرار گیرد و درکنارش سینی دانخوری قرار گرفته تا بعد از ورود جوجه، تغذیه پرنده آغاز شود..

پاک دانه تولید کننده انواع کنسانتره ودان هفته اول
۰۹۱۲۱۵۵۱۷۶۳
۰۲۱۶۶۹۱۱۲۶۹