۲۴ شهریور ۱۳۹۴

مدیریت عوامل تهدید گله

مدیریت عوامل تهدید گله

در طی هفته اول ، عوامل بسیار زیادی گله را تهدید می کند که ۹۰% این موارد قابل پیشگیری بوده و در رابطه می باشد .

برخی از مسائل مدیریتی عوامل تهدید شامل موارد زیر می باشند :

۱- دهیدراتاسیون : کنترل دما ، رطوبت ، دسترسی مناسب تمام پرنده ها به آب آشامیدنی و سیستم مناسب تهویه در طی هفته اول، از عوامل تاثیرگذار در پیشگیری از دهیدراتاسیون پرنده می باشد .
همچنین می توان از محصولات مختلف مانند بتائین طبیعی یا رعایت تعادل مناسب DCAD در جیره نیز استفاده کرد .
۲- جایگاه پرورش :  رعایت تراکم مناسب ، فضای مناسب دانخوری و آبخوری از عوامل تاثیرگذار در ایجاد یکنواختی در گله می باشد . رعایت موارد زیر در طی هفته اول با هدف جلوگیری از عدم یکنواختی گله پیشنهاد می شود .

الف) ایجاد فضاهای دایره ای شکل محصور با ظرفیت ۲۵۰۰ قطعه پرنده در هر فضا و با تراکم ۶۰-۵۰ قطعه در هر متر مربع تا سن سه روزگی و استفاده از رولهای آجدار برای فرش کردن در کل فضای دایره محصور شده.

ب) استفاده از یک عدد آبخوری کله قندی به ازای هر ۵۰ قطعه پرنده و یک عدد سینی دانخوری برای هر ۱۰۰قطعه پرنده

ج) رساندن تراکم به ۲۲ -۲۰ قطعه در هر متر مربع از سن ۳ روزگی

د) با توجه به اینکه از روز سوم کارتن کفی روی بستر جمع آوری می شود برای حفظ یکنواختی ، به ازای ۲۲-۲۵ قطعه پرنده یک سینی دانخوری پیشنهاد می گردد.

۳- ایمنی پرنده : سطح ایمنی مادری پرنده طی هفته اول به سرعت در حال کاهش بوده و انجام واکسیناسیون دقیق و به موقع جهت پیشگیری از بیماریها بسیار مهم می باشند . آزمایشات مختلف نشان داده اند که فلور میکروبی پرنده در ساعات و روزهای ابتدایی در حال شکل گیری می باشد و می توان باروشهای مختلف مانند استفاده از پروبیوتیک ها به این شکل گیری جهت درستی داد . لازم به ذکر است
که انتخاب نوع پروبیوتیک از نظر سویه و مکانیسم اثر بسیار حائز اهمیت است .

۴- تغذیه : بحث تغذیه در هفته اول دوره پرورش بسیار حائز اهمیت است . رعایت نکات تغذیه ای از نظر کیفیت و کمیت دان ، تاثیر بسزایی در کل دوره خواهد داشت . جیره های مورد استفاده باید علاوه بر تامین میزان مناسب انرژی و پروتئین ، حاوی سطوح مناسب اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و مواد معدنیباشد . در بحث تغذیه ، باید به کمیت و تعیین سرانه دان توجه ویژه ای شود . در این مورد می توان پساز تخلیه جوجه در سالن ، بلافاصله ۶ گرم دان به ازای هر پرنده در اختیار گله قرار داد و هر ۴ -۳ ساعت ، ۱ -۲ گرم دان به ازای هر پرنده روی سطح بستر پاشید . در روز دوم ۱۱ -۱۲ گرم دان در اختیارپرنده قرار می گیرد . در پایان هر روز ، قبل از خاموشی ، وزن کشی انجام می شود و با توجه به وزن گله سرانه روز بعد مشخص می گردد و باید سعی شود تا در پایان هفته به وزن استاندارد برسیم . یکی از نکان مهم و قابل توجه در کنار تامین مقدار کافی دان با فرمول مناسب ، تامین مواد مغذی مورد نیاز پرنده در پایان هفته اول می باشد . مجموع مواد مغذی دریافتی پرنده در طی یک مدت مشخص را تغذیه تجمعی می گویند . بر اساس استاندارد پرنده می بایست مقدار مشخصی از تمام مواد مغذی را در پایان هفته اول دریافت کند که لازم است این مورد نیز در کنار وزن مورد نظر ، مورد توجه قرار گیرد.

پاک دانه تولید کننده انواع کنسانتره ودان هفته اول
۰۹۱۲۱۵۵۱۷۶۳
۰۲۱۶۶۹۱۱۲۶۹